Velferdstjenester

Alle har behov for ulike velferdstjenester i løpet av livet. Vi undersøker og evaluerer hvordan folk opplever møter med for eksempel barnevern, NAV og kriminalomsorgen. Blant annet forsker vi på utsatte gruppers møter med det offentlige, straffedømtes liv og boligsosiale problemstillinger. Vi evaluerer også lovendringer i velferdstjenestene og undersøker om de ulike instansene snakker godt nok sammen.


Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet velferdstjenester er:

– Hvordan opplever foreldre til barn med sammensatte behov hjelpen de mottar fra kommunen sin?

– Opplever unge under barnevernets omsorg at de har medbestemmelsesrett i avgjørelser som angår dem?

– Hvordan påvirker sosialhjelp yrkesdeltakelse og arbeidsinntekt?

Se prosjekter