Avsluttet prosjekt

Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår - barnevernets ansvar?

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU
Periode
01.10.2017 - 31.12.2021
Hovedformålet med prosjektet er å få mer kunnskap om barn og familier med vedvarende lav sosioøkonomisk status som er i kontakt med barnevernet. Vi søker kunnskap som samlet kan si oss noe om utfallene av møtene mellom barna, familiene og barnevernet og hva som kan være virksom hjelp for disse barna og foreldrene, med følgende deltema: • Kjennetegn ved barna og familiene: Hvem er de, hvordan opplever de egen situasjon, og hvilke erfaringer har de med barnevernet? • Barnevernets innsats: Hvordan forstår barnevernet problemene i familier med lav sosioøkonomisk status, og hva gjør barnevernet for disse familiene? • Virkning og kvalitet: Hva er virkningene av tiltakene som gis? Hvordan går det med disse barna sammenlignet med andre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier eller som kjennetegnes ved lav sosioøkonomisk status? Oppdragsgiver for prosjektet er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gjennomføringen av prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF, med NTNU som prosjektansvarlig.