Om oss

NTNU Samfunnsforskning AS er et uavhengig forskningsinstitutt som utvikler og formidler kunnskap innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte problemstillinger, som alle er viktige for samfunnsutviklingen. Instituttet ble etablert som aksjeselskap i 2004 som en videreføring av aktiviteter i forskningsstiftelsen Allforsk. Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært faglig samarbeid med ulike fagmiljøer ved NTNU.

Om oss

Instituttet er godkjent forskningsorganisasjon og mottar årlig grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Denne benyttes til strategisk utvikling av forskningsaktiviteten og kompetansebygging. Instituttet tilbyr beslutningsorientert og anvendt forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. De største oppdragsgiverne/finansieringskildene er offentlige myndigheter (departementer og direktorater), privat næringsliv, non-profit organisasjoner, Norges forskningsråd og EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. NTNU Samfunnsforskning har siden 2008 også driftet et nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helse som finansieres av Helsedirektoratet.

NTNU Samfunnsforskning søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå.

NTNU Samfunnsforskning søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå.

Vi legger stor vekt på at forskningen vår skal nå frem i fagfellevurderte publikasjoner og fora. Vi er stolte av at vår forskning bidrar til samfunnsutvikling, og at våre resultater vektlegges i politikkutforming og i samfunnsdebatten. Vi arbeider aktivt med å formidle våre funn og analyser til beslutningstakere og allmennheten gjennom seminarer, kronikker, vitenskapelige publikasjoner og i form av rapporter og bøker.

Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim og har i overkant av 100 ansatte. Instituttet er organisert i seks fagavdelinger. Fire av disse er lokalisert på Dragvoll, mens to av avdelingene har tilhold i sentrum av Trondheim. Den akademiske staben utgjør forskere med bakgrunn primært innen sosiologi, sosialantroplogi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi, i tillegg til naturvitenskap og teknologifag. Kompetansesenterets medarbeidere har erfaring fra forskning, utdanning og praksisfelt. De fleste har helsefaglig, samfunnsvitenskapelig eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn.

Sterke faglige resultater avhenger av kompetente medarbeidere som i fellesskap utvikler både det faglige og sosiale miljøet på arbeidsplassen. Instituttet arbeider systematisk med arbeidsmiljøutvikling og er opptatt av medarbeiderutvikling og trivsel i arbeidet.

Samfunnsansvar

NTNU Samfunnsforskning er som organisasjon opptatt av samfunnsansvar. Instituttet er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen og etterlever Miljøfyrtårns kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Å være Miljøfyrtårn handler både om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen.

NTNU Samfunnsforskning er forpliktet til å følge Åpenhetsloven. Les mer om hvordan vi arbeider med dette her.

Strategidokumenter