Avsluttet prosjekt

Utvikling av veiledningssamtalen i NAV

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU v/Humanistisk fakultet
Periode
01.07.2016 - 30.06.2018
Avdeling
Studio Apertura
Samtaler med brukere står svært sentralt i NAV-ansattes profesjonsutøvelse, og brukermøtene er avgjørende for hvorvidt målene om arbeidslivstilknytning og mestring oppnås. Ulike metoder eksisterer for å støtte veilederne, men samtidig må enhver metode kontinuerlig justeres og vurderes i takt med brukerens behov, ressurser og kommunikative bidrag. Forskere innenfor feltet Anvendt språkvitenskap vil i dette prosjektet gjøre empiriske studier av veiledningssamtaler i NAV med utgangspunkt i verktøy og begreper fra samtaleanalyse og virksomhetsanalyse, og med utstrakt kunnskap om institusjonell interaksjon fra andre bruker-orienterte kontekster. Med støtte i empiriske analyser vil vi utvikle workshops for NAV-veiledere som skal gi et begrepsapparat og en felles kunnskapsbase for å kunne samarbeide om kontinuerlig utvikling av veiledningsmøtenes dynamikk og kvalitet. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er: Hvordan kan analyser av faktiske veiledningssamtaler bidra til å styrke NAV-veilederes interaksjon med brukere og legge til rette for brukermedvirkning? Prosjektet gjennomføres i to steg: Del I innebærer innhenting av empirisk materiale og detaljerte analyser av interaksjon i veiledningsmøter. Del II har fokus på kunnskapsutvikling i samarbeid med veilederne og utvikling av konkrete kommunikative løsninger og strategier som hever kvaliteten i brukermøtene.