Avsluttet prosjekt

Helhetlig tjenesteprioritering

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Åfjord Kommune
Periode
01.09.2015 - 30.06.2017
Avdeling
Studio Apertura
​Media har stadig oppslag om helse- og omsorgstjenester som ikke holder mål, og inntrykket er at det er et vedvarende misforhold mellom ressurser og behov.Reduserte budsjetter fører til at helsearbeidere til daglig må foreta krevende prioriteringer mht. tjenester og kvalitetsnivå. I slike situasjoner er det en reell fare for at det oppstår avvik mellom virkelig og ønsket/planlagt situasjon. Prosjektet ”Helhetlig tjenesteprioritering” skal sammen med hjemmetjenesten i Åfjord kommune utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Verktøyet skal prøves ut i praksis ved vurdering og fastsetting av tjenestekvalitet på hjemmetjenester ved døgnbemannede omsorgsboliger i Åfjord. Tanken er at ved å bruke et slikt verktøy vil helsearbeidere kunne synliggjøre for kolleger og ledere hvordan tjenestenivået er i det daglige. Dette vil da kunne brukes både for å få felles forståelse for hvordan tjenestenivået egentlig er og for mer effektiv kommunikasjon på administrativt og politisk nivå i kommunen.Dette prosjektet er et forprosjekt som skal utvikle en prototype på et enkelt skjemabasert verktøy og som helsearbeiderne prøver ut i praksis. Resultatene fra forprosjektet forventes å danne grunnlag for en videreføring med mer omfattende utvikling både av verktøy og arbeidsprosesser knyttet til dette.