Avsluttet prosjekt

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Periode
01.03.2013 - 01.07.2014
Vi har gjennomført en studie av familier der en eller begge foreldrene har utviklingshemming eller andrekognitive vansker. Det var barne-, ungdoms og familiedirektoratet som tok initiativ til studien høsten 2012, og studien er gjennomført på oppdrag for dem. Bakgrunnen for oppdraget er at det har vært lite oppmerksomhet og knapt noe forskning om denne gruppa her i Norge, til tross for at barna anses som en risikogruppe. Utenlands har det vært mer oppmerksomhet, og funn derfra kan tyde på at bildet vi har hatt i Norge er ganske mangelfullt. Det gjelder både hvor mange vi snakker om, mulighetene som ligger i tilpasset veiledning og hva slags utfordringer både hjelpeapparat og foreldre møter. Studien ble gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Den bygger på analyse av offentlige register, kartlegging i enkeltkommuner, intervjuer av ansatte i kommunale tjenester og intervjuer med foreldre. Hensikten har vært å se utfordringer og muligheter fra ulike perspektiv. Data til registerstudien er stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå, mens det øvrige materialet er samlet inn av oss.