Avsluttet prosjekt

Ettervern - en god overgang til voksenlivet?

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.08.2015 - 01.04.2019

NTNU Samfunnsforskning skal i samarbeid med Høgskolen i Harstad gjennomføre et treårig forskningsprosjekt om ettervern i barnevernet. Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over ettervernstilbudet og vurdere hvordan dette fungerer. Det skal også vurderes om dagens tilbuder egnet til å hjelpe barna med å oppnå et godt voksenliv. Prosjektet vil bestå av to delprosjekter.

Det første delprosjektet vil fokusere på hvordan ettervernet er organisert og hvordan barneverntjenesten arbeider for å motivere ungdommene til ettervern. Det skal også vurderes om organiseringen og metodene som benyttes er hensiktsmessige for å oppnå målet om gode voksenliv for de unge voksne. Altså fokuserer delprosjekt 1 på å få tak i hvordan ettervernstilbudet i barnevernet fungerer, og hvorvidt dagens etterverntilbud fungerer etter hensikten.

Delprosjekt 2 fokuserer på overgangen til et selvstendig voksenliv og eventuelt mottak av andre offentlige hjelpetiltak gjennom NAV. I dette delprosjektet skal vi kartlegge kjennetegn ved de som mottar ettervernstiltak og hva slags ettervernstiltak de mottar. Det skal også analyseres hva som kjennetegner de som ikke mottar ettervern. I tillegg vil vi kartlegge hvor mange ungdommer som mottar ettervern som også mottar støtte fra NAV, herunder hvordan dette utvikler seg fra ungdommen er 18 til 23 år. Vi vil også beskrive samarbeide mellom NAV og barnevernet.

For å belyse de angitte problemstillingene vil det være behov for å benytte en kombinasjon av ulike metoder og tilnærminger. Vi vil gjennomføre en kvantitativ del som omfatter analyse av registerdata (registerstudien) og to kvalitative deler, hvor den første omfatter casestudier i et utvalg kommuner (kommunestudien) og den andre omfatter å følge noen ungdommer over tid (følgestudien).

Kontaktpersoner for prosjektet: Veronika Paulsen og Berit Berg