Avsluttet prosjekt

Utprøving av lovende arbeidsmetoder på sosialtjenesteområdet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
15.09.2022 - 31.12.2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) forvalter en tilskuddsordning som støtter nytenkende arbeid på de lokale NAV-kontorene, der målet er å utvikle nye arbeidsformer og samarbeidsformer som gjør at kommunens innbyggere opplever økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.

Første del av oppdraget i dette prosjektet gikk ut på å identifisere og beskrive tre arbeidsmetoder som mottok støtte under tilskuddsordningen i 2021, som egner seg til bruk i andre NAV-kontor. Deretter skulle prosjektteamet identifisere anbefalinger for å gjøre tilskuddsordningen bedre egnet til å bygge kunnskap om virksomme arbeidsmetoder over tid.

Det ble til slutt valgt ut to arbeidsmetoder fra tilskuddsordningen, som hver vil bli prøvd ut i tre andre NAV-kontor i den andre delen av prosjektet. Den ene arbeidsmetoden har som formål å bidra til bedre norskopplæring blant praktikanter med innvandrerbakgrunn ved ulike arbeidsplasser. Den andre har som hensikt å redusere utenforskap blant unge, ved å fange opp de som holder på å falle ut av skolen, og å hjelpe de med manglende fullført utdanning med å ta opp fag. Nå skal det gjennomføres prosessevalueringer av utprøvingen av disse metodene i ulike NAV-kontor. Forskernes anbefalinger til tilskuddsordningen skal øke kvaliteten på utviklingsarbeidet som finansieres under tilskuddsordningen, noe de mener kan forsvares selv om det skulle gå utover kvantiteten av utviklingstiltak.