Nr. 1/23: Utviklingsarbeid i sosialtjenesten: NAV-kontor som eksperimentelle rom

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-712-1 Elektronisk versjon / ISSN 1504-5226 Trykt versjon / ISSN 1892-7661 Elektronisk versjon

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for støtte til nytenkende arbeid på lokale NAV-kontor, der formålet er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene. Ordningen skal bidra til overordnede mål, som økt kvalitet i tjenestene, samt et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Denne rapporten tar for seg følgende forskningsspørsmål relatert til sosialtjenesten: Er det mulig å vinne ny kunnskap som kan videreføres til andre omgivelser? Og hvis ja, hvordan? I denne sammenhengen betraktes NAV-kontor som mulige laboratorier, og utviklingstiltakene som eksperimenter.

I dette arbeidet har forskergruppa identifisert og beskrevet et knippe tiltak blant de som mottok støtte under tilskuddsordningen i 2021. Disse tiltakene kaller vi ‘lovende arbeidsmetoder’, som betyr at de er vurdert som å både mulige å iverksette flere steder, og at de bidrar til måloppnåelse. For å velge ut disse lovende arbeidsmetodene blant tiltakene som ordningen finansierer, utviklet vi så objektive kriterier som mulig, med en så entydig operasjonalisering som mulig. Basert på disse – gjennom en prosess med screening, dybdestudier og case-undersøkelser – snevret vi inn fra totalt 203 tiltak som fikk finansiering under ordningen i 2021, til syv lovende arbeidsmetoder.

Rapporten gir anbefalinger til hvordan tilskuddsordningen for utvikling av sosiale tjenester bedre kan utformes med tanke på kunnskapsoppbygging om hva som er virksomme arbeidsmetoder og samarbeidsformer på sosialtjenesteområdet. Gjennom å oppmuntre til nytenkning rundt sosiale tjenester på lokale NAV-kontor skaper man flere mindre ‘laboratorier’ som prøver ut nye arbeidsmetoder, og gir mulighet til å utvikle evidensbaserte tiltak på nasjonalt plan. Den røde tråden i anbefalingene er å øke kvaliteten på – og troverdighet til – kunnskapen som bygges opp.