Melina Røe

Melina Røe har PhD i sosialt arbeid og er seniorforsker ved Mangfold og inkludering. Hun er sosionomutdannet, men har siden tidlig 2000-tallet jobbet med forskning innen velferds- og utdanningssektoren. Hun har jobbet med spørsmål om inkludering i flere sammenhenger, blant annet flyktningers integrering i arbeidslivet, boligsosiale problemstillinger og elevers trivsel i skolen.

Hun har vært del av nasjonale utviklingsprosjekter der formålet har vært at forskere, praksisfeltet og brukere sammen skal jobbe for å utvikle bedre tjenester i sektoren. Hun var med i HUSK (Høgskole og universitetssosialkontor) og Praksis og kunnskapsutvikling i NAV. Hun har ledet prosjekter innen det boligsosiale feltet og er særlig interessert i hva som kan bidra til bedre levekår og livskvalitet for grupper som er, eller står i fare for å bli marginaliserte.

Røe sitter i ledelsen av Geminisenteret HelsA og i styret til Foreningen for forskning i sosialt arbeid (FORSA).

Prosjekter

Publikasjoner