Pågående prosjekt

DEMOKOMP: Ungdoms demokratiske kompetanse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Periode
01.08.2023 - 31.12.2025
Prosjektets økonomiske ramme
kr 3 500 000,-

En viktig oppgave for skolen og høyere utdanning er å trygge demokratiet og utruste unge med medborgerkompetanse for vår tid. Demokratiet er i dag under press med økende polarisering, framveksten av parallelle samfunn og økt sosial og økonomisk ulikhet. Dette stiller nye krav til utdanningene som skal sikre at alle unge utvikler de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trenges for demokratisk deltakelse på ulike arenaer.

Sentralt i prosjektet er analyse av data som måler demokratisk kompetanse, et begrep som omfatter mer enn det vi gjerne tenker på som kunnskap. Gjennom skolegang skal unge tilegne seg grunnleggende kompetanse som gjør dem i stand til å virke som aktive medborgere (utvikle demokratisk beredskap). Prosjektets formål er derfor å gi ny kunnskap om hvor godt norsk skole lykkes med denne målsettingen overfor ulike grupper av elever, samt å peke på forhold ved demokrati- og medborgerskapsundervisningen som hindrer og fremmer læreprosesser.

DEMOKOMP skal undersøke elever i videregående (VG2) sine demokratikunnskaper, både i yrkesfaglig og studiespesialiserende studieprogram. Prosjektet skal utvikle og teste ut et batteri av kunnskaps- og holdningsspørsmål før spørreskjema sendes ut til 50 skoler.

NTNU Samfunnsforskning ved Melina Røe leder arbeidspakke 3. Arbeidspakken omfatter planlegging og gjennomføring av intervju i forbindelse med utviklingen av spørreskjema i pilot, samt kvalitative intervju på skoler for utdypende data.