Avsluttet prosjekt

Tjenestereisen i Helseaksen – En helhetlig undersøkelse av NAVs oppfølging av arbeidstakere med helseutfordringer

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
01.07.2023 - 01.04.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 2 000 000,-

Arbeidstakeres langvarige fravær fra arbeid er kostbart for samfunnet, men det er også negativt for individet da arbeid bidrar til å møte sosiale, fysiske og psykiske behov. Dermed er det å få flere til å stå mer i arbeid til tross for helseutfordringer, samt raskere og bærekraftig retur til arbeid et prioritert mål. Å få til dette krever god oppfølging basert på situasjonen til personen med helseutfordringer.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har arbeidet med «helseaksen», som ser på hvordan arbeidstakere som er utenfor arbeid på grunn av helseutfordringer blir fulgt opp av NAV. I dette arbeidet har en sett på hvordan denne oppfølgingen oppleves for flere av de involverte aktørene, som NAV, lege, arbeidsgiver og arbeidstakere. Helseaksen tar for seg hele løpet til en person som har fått sin arbeidsevne redusert; fra før sykmelding, gjennom sykefraværsløpet, arbeidsavklaringspenger og eventuelt til uføretrygd. Det tar også for seg retur til arbeid, som kan forekomme på alle tidspunkter i et slikt løp.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forsøker gjennom arbeidet med helseaksen å beskrive og utvikle tiltak til tre sentrale utfordringer:

  • Manglende behovsretting av oppfølgingen i sykefraværsløpet
  • Manglende kontinuitet i oppfølging av brukere med lange oppfølgingsløp
  • Mangler i samhandlingen og involveringen av arbeidsgiver og lege i NAVs oppfølging av brukere på AAP

I dette prosjektet samarbeider tre avdelinger ved NTNU Samfunnsforskning for å videreutvikle kunnskap innenfor helseaksen. Dette gjøres ved å svare ut fire problemstillinger:

  • Hvordan NAV samarbeider internt og med eksterne aktører for å redusere frafall fra arbeidslivet.
  • Hvordan NAV kan innrette sin oppfølging og ressursbruk langs helseaksen på en måte som i større grad sammenfaller med brukernes behov.
  • Hvordan en kan unngå unødvendige avbrudd i oppfølgingen.
  • Hvilken betydning NAV-kontorenes organisering har for oppfølgingen langs helseaksen.

Ved å besvare disse problemstillingene vil vi kunne bidra til å identifisere hvordan oppfølgingen av arbeidstakere med helseutfordringer kan forbedres, samt gi konkrete anbefalinger som kommer NAV-kontorene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne til gode.

Prosjektet gjennomføres fra juli 2023 til april 2024.