– Helse blir altfor ofte glemt for denne gruppen barn

Barn i barnevernet er storforbrukere av ulike helsetjenester. Forsker Lena Westby mener det ikke gjøres nok for å hjelpe de utsatte barna.

I samarbeid med SINTEF, Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, Institutt for Helse, sosial og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Institutt for psykisk helse ved NTNU, er NTNU Samfunnsforskning medforfattere på en rapport om helsehjelp til barn i barnevernet.

Publisering av rapporten ble markert med et frokostseminar i Oslo tirsdag 9. april.

Seminaret ble arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og ble holdt i Bufdirs lokaler øst i Oslo. Bufdir er også er oppdragsgiver på rapporten.

Du kan lese hele rapporten på Bufdirs nettsider her.

Hovedmålet med «Helsehjelp til barn i barnevernet - Behov, barrierer og helsetjenestebruk» har vært å undersøke om barn og unge som enten er i barnevernsinstitusjon, i fosterhjem eller som får tiltak i hjemmet, får nødvendig helsehjelp.

– De ulike institusjonene samhandler ikke godt nok

Det enkle svaret på det er nei, ifølge forsker Lena Westby.

Hun har jobbet med rapporten sammen med sine kolleger i NTNU Samfunnsforskning Rebekka Bruteig, Stian Thoresen og Veronika Paulsen. Og forskere ved SINTEF, Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU.

– Vi ser at helse altfor ofte blir glemt for denne gruppen barn. Ofte er det en spesifikk grunn til barna blir satt i kontakt med barnevernet i første omgang. Altfor ofte blir denne ene årsaken hengende ved dette barnet. Om det da oppstår nye helseproblemer blir ikke det tatt på alvor tidsnok, sier Westby.

– Om ungdom plassert i institusjon for eksempel har vondt i magen og ikke ønsker å gå på skolen, er det for lett å tenke at dette utelukkende skyldes skolevegring, men det kan være mange årsaker til at barnet har vondt i magen. Det blir ikke gjort nok for å finne den egentlige årsaken, sier hun.

Westby mener barn som enten er i barnevernsinstitusjon, i fosterhjem eller som får tiltak hjemme ikke får den helsehjelpa de skal ha tidsnok. Og vil gå så langt som å si at de sviktes av samfunnet. Det går mest utover barn og særlig ungdom plassert i barnevernsinstitusjon, ifølge Westby og den ferske rapporten.

De ulike institusjonene, som barnevernet, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) og de ordinære helseinstitusjonene, samhandler ikke godt nok, mener hun.

Trekker frem tvillingsaken i Spydeberg

Forskerne har sett at barn i denne gruppen er storforbrukere av ulike helsetjenester, som legevakt, BUP og fastlege, men at de ikke får den hjelpen de trenger.

– Dette er barn og unge som allerede strever med å organisere livet sitt. Og så opplever de helseutfordringer i tillegg uten å få tilstrekkelig hjelp i tide, sier Lena Westby.

Westby trekker frem saken med tvillingene Mille Andrea og Mina Alexandra Hjalmarsen fra Spydeberg, som døde under barnevernets omsorg 16 år gamle, som et offentlig godt kjent eksempel på hvor tragisk utfallet kan bli om barn i barnevernet ikke får god nok hjelp og blir skjøvet mellom ulike systemer.

De to jentene døde av en overdose heroin i januar 2023. I en tilsynsrapport som ble lagt frem februar i år, kom det frem at de to ikke fikk forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Settestatsforvalter Liv Signe Naversete sa da hun la frem rapporten at svikten i stor grad handler om samhandlingene i tjenestene, og at Indre Østfold kommune og Sykehuset Østfold HF har brutt loven.

– Den tragiske saken med Mille Andrea og Mina Alexandra viser hvor alvorlig det kan bli om barnevernsbarn ikke får den helsehjelpen de trenger. Systemene rundt barna samhandler ikke til det beste for barna, sier Lena Westby.

Bufdir mener rapporten viser at det må gjøres noe

Direktør Hege Nilssen i Bufdir mener funnene i rapporten viser at det gjenstår et viktig arbeid for å bedre helsesituasjonen til barn og unge i barnevernet.

– Det gjelder alle barn som får tiltak fra barnevernet, og det blir sentralt å opprettholde og videreutvikle tjenestene og samarbeidet mellom tjenestene. Det er mye som fungerer, men vi har fortsatt flere utfordringer. Flere rapporter de siste årene viser at samarbeidet mellom barnevern og helse kan være krevende, og det er viktig at vi treffer med gode tiltak, sier Hege Nilssen til Bufdirs nettsider.

Du kan lese om hvordan Helsedirektoratet og Bufdir har samarbeidet om helsesatsingen i barnevernet i Bufdirs egen nettsak om rapporten her.

Nilssen mener den nye rapporten «Helsehjelp til barn i barnevernet» nå blir et viktig kunnskapsgrunnlag.

– Fremover skal vi arbeide for å utvikle og levere gode tjenester og faglig forsvarlig hjelp til alle barn og unge med tiltak i barnevernet, sier hun.

Spørsmål om rapporten?