Pågående prosjekt

Evaluering av endringer i velferdstjenestelovene

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
01.04.2022 - 01.03.2027

I august 2022 ble det iverksatt en reform der lovverket om tjenester til barn og unge med behov for sammensatte tjenester ble endret, i praksis som endringer i 14 lover og innføring av rett til barnekoordinator. Reformen ble iverksatt fordi en rekke studier og utredninger har reist kritikk om at ulike instanser samarbeider for dårlig og er lite koordinert. Dette har ført til utfordringer med kvaliteten på tjenestene, ikke minst samordningen på tvers av ulike instanser. Formålet er å skape endringer i praksis slik at barn og foreldre møtes på en bedre måte.

NTNU Samfunnsforskning skal evaluere reformen med særlig søkelys på hvilke endringer som skjer i praksis. Vi skal se på både iverksettingen, om det skjer endringer i organisering og arbeidsformer i tjenestene, og om familiene opplever tjenester som er bedre koordinert og individtilpasset. Evalueringen skal foregå over en periode på knappe fem år, for å ta høyde for at endringer kan ta tid.

Evalueringen gjennomføres som et sett av undersøkelser:

En kvalitativ undersøkelse av iverksettingen på nasjonalt nivå og i seks kommuner


Fire spørreundersøkelser

o Til alle landets kommuner

o Til familier til barn/unge med sammensatte behov i omlag 50 norske kommuner

o Til ledere av aktuelle tjenester i de samme kommunene og samarbeidende ikke-kommunale instanser

o Til ansatte med direkte brukerkontakt i de samme tjenestene

En kvalitativ studie av endringer i brukeres forløp i tjenestesystemet i seks kommuner