Bedre tjenester til barn og unge med sammensatte behov? Delrapport 1

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-732-9 (web)

I 2021 vedtok Stortinget endringer i 14 ulike lover som regulerer velferdstjenester (jf. Prop. 100L, 2020-2021). Formålet var å sikre bedre tjenester til barn og unge med behov for sammensatte tjenester – tjenester fra flere instanser. Lovendringene handlet i stor grad om plikt til samarbeid og samordning mellom instanser som yter tjenester til målgruppen, samt innføring av ordningen med barnekoordinator.

Lovendringene trådte i kraft i august 2022. Bakgrunnen var en lang rekke utredninger og rapporter som har konkludert med at tjenestene til barn og unge med behov for sammensatte tjenester ikke er tilfredsstillende, og at mangel på samarbeid og samordning er en vesentlig del av problemet.

Lovendringene skal evalueres, både med hensyn på iverksettingen i tjenesteapparatet og resultatene for målgruppen og deres familier. For å ta høyde for at det tar tid før lovendringer virker i praksis, vil evalueringen foregå fra 2022 til 2027. NTNU Samfunnsforskning har i oppdrag å gjennomføre evalueringen, og foreliggende rapport er første delrapport – skrevet basert på data som forelå trekvart år etter at lovendringene trådte i kraft (mai 2023). Den behandler følgelig bare en tidlig fase i gjennomføringen. Det innebærer at den ikke presenterer noen evaluering, men snarere 1) hvordan lovendringene blir mottatt og fortolket i de instanser som skal iverksette endringene, ikke minst kommunene, og 2) hvordan utgangspunktet så ut ved starten av gjennomføringen av endringene – sett fra perspektivet til både familier, kommuner, ansatte og ledere av aktuelle tjenester. I senere rapporter vil dette utgangspunktet danne en slags «baseline» - et grunnlag for sammenligning med situasjonen etter at lovendringene har virket en stund. Bare slik kan en vurdere om det faktisk har skjedd noen endringer i praksis.

Evalueringen gjennomføres på oppdrag fra fire direktorat, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.