Avsluttet prosjekt

Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
15.08.2016 - 31.12.2017

Formålet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Prosjektet er initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og har sammenheng med at antall barn med innvandrerbakgrunn i barnevernet er økende. Dette gjenspeiles i beboersammensetningen i barnevernsinstitusjoner og i det økte antallet omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Dette gjør at spørsmålet om tolk er stadig mer aktuelt i barnevernets arbeid. I tillegg viser tidligere undersøkelser at det brukes for lite tolk, både i barnevernet generelt og på omsorgssentre spesielt. Vi vet imidlertid lite om hvilke vurderinger som ligger til grunn når det bestilles/ikke bestilles tolk, hvilke situasjoner som utløser tolkebehov, vurderinger av kompetanse hos både tolker og tolkebrukere og hvilke erfaringer brukere, ansatte og tolker har når det gjelder kommunikasjonsutfordringer generelt og bruk av tolk spesielt.

Et sentralt mål for prosjektet er derfor å framskaffe mer kunnskap om hvorvidt anvendelse av tolk ved språkbarrierer er til hinder for at barn får god omsorg og behandling i institusjonen, og på bakgrunn av dette vurdere behov for tiltak. Sentrale tema i prosjektet blir derfor å undersøke:

• Behovet for tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre

• I hvilken grad det brukes tolk, Undersøke behov for tolk

• Konsekvenser av manglende bruk av tolk

• Forslag til tiltak for å styrke bruken av tolk