Pågående prosjekt

Hensiktsmessighet i folketrygdloven §12-5 i et NAV-perspektiv (HENSIKT)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
01.08.2022 - 31.07.2025
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektets økonomiske ramme
kr 3 900 000,-

Hensiktsmessighet i folketrygdloven §12-5 i et NAV-perspektiv (HENSIKT)

Hovedformålet med HENSIKT-prosjektet er å øke forståelsen om skjønnsutøvelsen i NAV spesielt rettet mot hensiktsmessighet i folketrygdloven (ftrl) §12-5. Denne paragrafen omhandler hva som er hensiktsmessig behandling og hensiktsmessige tiltak som kreves for vedtak i uføretrygdsøknader. Vurderingen av hva som anses som hensiktsmessig, vurderinger av kriterier definert i lovteksten som alder, evner, arbeidsmuligheter, og vurderinger av tilstrekkelig saksdokumentasjon vil kreve skjønnsutøvelse av den NAV-ansatte som er involvert i saken.

Uføretrygd er den nest største utbetalingen fra NAV (etter pensjon), og Norge har den høyeste andelen uføretrygdede blant OECD-land. NAV sine vedtak innebærer også store konsekvenser for enkeltindividet. Manglende oppfyllelse av vilkårene i ftrl §12-5 er den vanligste årsaken til avslag, og en av paragrafene NAV Klageinstans behandler flest klager på. Disse aspektene synliggjør på bakgrunn av et samfunnsøkonomisk perspektiv, av hensikt til individet, og fra et rettssikkerhetsperspektiv, behovet for mer kunnskap om hvordan skjønn i ftrl §12-5 forstås og utøves i NAV.

Prosjektet ønsker blant annet å belyse hvordan begrepet «hensiktsmessighet» i ftrl §12-5 kan forstås i et juridisk perspektiv, hvordan det forstås og blir brukt i praksis på forskjellige nivåer i NAV, hva som påvirker denne praktiske bruken, og hvilke konsekvenser variasjon i bruken kan ha for forvaltningen. Dette vil gjennomføres ved bruk av flere forskningsmetoder og geografisk spredte utvalg. På denne måten vil vi få en helhetlig forståelse av hvordan begrepet brukes i NAV, samt hvilke utfordringer og muligheter som finnes for en mer pålitelig forvaltning.

I prosjektet har vi følgende overordnede forskningsspørsmål:

  • Hvordan kan hensiktsmessighet i folketrygdloven §12-5 forstås i et juridisk perspektiv og hvordan har denne forståelsen utviklet seg over tid?
  • Hvordan forstås hensiktsmessighet i folketrygdloven §12-5 i ulike roller og enheter i NAV?
  • Hvordan utøves skjønn med tanke på vurderinger av hensiktsmessighet i uføretrygdsøknader? Hvilken variasjon finnes og hvordan beskrives begrunnelser for beslutninger?

Prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Høyskolen i Innlandet, og finansieres av FoU midler fra NAV.