Avsluttet prosjekt

Kartlegging av barneverntiltak i minoritetsfamilier

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
01.12.2015 - 31.12.2016
​Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å gjennomføre forskningsprosjektet «Kartlegging av barneverntiltak i minoritetsfamilier». Prosjektet skal kartlegge hjelp som tilbys familier med minoritetsetnisk bakgrunn (herunder barn med norsk rombakgrunn), som er i kontakt med barnevernet. Bakgrunnen for oppdraget er tiltak 40, kartlegging av barneverntiltak i minoritetsfamilier, i tiltaksplanen En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017). Tiltaksplanens hovedmålsetting er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og seksuelle overgrep i eller utenfor hjemmet. Videre er det et mål at barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep skal sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor. Det samles inn data både gjennom spørreskjema og intervju med ansatte og brukere. Rapport ferdigstilles i januar 2017. Det skal også skrives en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel knyttet til prosjektet.