Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
ISBN 978-82-7570-496-0
I rapporten «Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier» sammenfattes resultatene fra prosjektet Kartlegging av barnevernstiltak i minoritetsfamilier. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å forebygge og hindre at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Bakgrunnen for prosjektet var tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), med spesielt fokus på tiltak nr. 40 i planen, Kartlegging av barnevernstiltak i minoritetsfamilier. Hensikten har vært å få en bedre forståelse av hvilke tiltak som virker, for senere å kunne innrette tiltakene på best mulig måte. Prosjektet bygger på et stort datamateriale bestående av en breddeundersøkelse sendt ut til alle landets barnevernstjenester, intervju med foreldre samt ungdommer som har vært utsatt for vold og/eller trussel om vold, intervju med ansatte i utvalgte barnevernstjenester og med fagpersoner knyttet til vold i minoritetsfamilier. Prosjektet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning etter oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).