Samfunn og sikkerhet

En av de aller viktigste oppgavene for en stat, er å bidra til innbyggernes trygghet og sikkerhet. Samtidig har innbyggerne i et samfunn viktige bidrag i å skape et trygt og sikkert samfunn, og en velfungerende stat. Våre forskere bidrar til kunnskapsgrunnlaget for utvikling av trygge og sikre samfunn gjennom forskning på blant annet samfunnssikkerhet, beredskap, sikkerhetskultur, integrering, psykisk helsearbeid og samhandling på tvers av etater.

Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet er:
– Hvor mye ressurser bør vi bruke på å forebygge hendelser som kan skje, kontra å håndtere hendelser når de skjer?
– Hvordan kan vi forebygge drap og voldshandlinger begått av personer med alvorlige psykiske lidelser?
– Hva gjør vi dersom kritisk infrastruktur knyttet til energiforsyning bryter sammen?

Se prosjekter