Avsluttet prosjekt

Forbedring av sikkerhet i Seadrill

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Seadrill
Periode
01.06.2020 - 01.03.2021
Avdeling
Studio Apertura

Det å kunne lære av store og små hendelser er en viktig organisatorisk egenskap for å kunne forbedre sikkerheten. En sikker organisasjon er derfor også en lærende organisasjon. Ofte kan det være lettere å gjennomføre gode granskninger av hendelser, enn det er å få effekt av de forbedringstiltakene som innføres i etterkant.

Dette prosjektet, finansiert av Seadrill, tok utgangspunkt i et behov for å tenke nytt rundt Seadrills evne til å lære av hendelser og å få effekt av forbedringstiltak. Prosjektet var basert på en tilnærming hvor vi så sikkerheten «nedenfra og opp», det vil si at vi studerte hemmere og fremmere for sikkerhetsforbedringer med utgangspunkt i ståstedet til de operativt ansatte. Analysen var basert på intervjuer med operativt personell og ledere, i tillegg til gjennomgang av tidligere hendelser og prosedyrer i selskapets styringssystem. Prosjektet resulterte i et sett med anbefalinger knyttet til fem hovedområder:

  1. Etablering av et prosjekt for forenkling og lokal tilpasning av sikkerhetsstyringssystemet
  2. Etablering av et felles lederutviklingsprogram rettet mot sikkerhet
  3. Etablering av et «Rig Safety Forum» for å spre læring mellom innretninger
  4. Utvikling av mer systematiske arbeidsprosesser for arbeidet med tiltak i etterkant av hendelser.