Avsluttet prosjekt

ENGAGE Society for Risk Awareness and Resilience

Bidragsytere
  • Ivonne Herrera
    Prosjektdeltager
  • Matthieu Branlat (SINTEF, koordinator)
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
EU-prosjekt
Periode
01.01.2020 - 31.12.2023
Avdeling
Studio Apertura

ENGAGE er et EU-prosjekt med 14 partnere fra åtte land, med SINTEF som koordinator. Utgangspunktet for prosjektet er at vanlige innbyggere spiller en sentral rolle i samfunnets motstandskraft mot store katastrofer. Dette gjelder både evnen til å være forberedt på hendelser, og å håndtere katastrofesituasjoner hvis de skulle inntreffe. Samtidig er det store kulturelle forskjeller innad i og mellom land i hvordan dette foregår. Variasjonen mellom grupper og land påvirker hvilke løsninger som kan anvendes for å øke samfunnsmessig resiliens.

I ENGAGE utvikler vi ny kunnskap og løsninger i skjæringspunktet mellom offentlige myndigheters rolle i samfunnssikkerhet og krisehåndtering, og sivilsamfunnets iboende resiliens. NTNU Samfunnsforsknings bidrag i prosjektet er blant annet å bidra med utviklingen av prosjektets faglige plattform, samt en studie av sivilbefolkningens avgjørende bidrag under terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011.