Avsluttet prosjekt

Sosial innovasjon gjennom samarbeid: Militært-sivilt helsesamarbeid på Fosen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fosen Helse IKS
Periode
01.05.2016 - 01.10.2016
Avdeling
Studio Apertura
​Forprosjekt finansiert gjennom HELSEVEL programmet. Visjonen for dette prosjektet er å utvikle en erfaringsbasert og forskningsstøttet modell for militært-sivilt samarbeid om helsetjenester. Prosjektet vil innebære sosial innovasjon på tvers av sektorer, der forsvaret og lokalt offentlig helsevesen (både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) sammen gjør hverandre bedre og tilbyr mer helhetlige og bedre tilpassede helsetjenester til forsvarsansatte, veteraner og deres familier. Sentralt i prosjektet står aktivt samarbeid mellom flere små og mellomstore kommuner. Det militær-sivile helsetjenestesamarbeidet vil utøves på to nivåer: Et overordnet strategisk nivå (Strategisk arena) og et tjenestenivå (konkrete tjenester). Følgeforskning rettes mot begge disse nivåene. Resultatene fra følgeforskningen antas å ha stor overføringsverdi, både til situasjoner med militær-sivil samhandling spesielt og til situasjoner med sektorovergripende samarbeid generelt.