Avsluttet prosjekt

Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø

Bidragsytere
 • Anita Øren (SINTEF)
  Prosjektleder
 • Petter Almklov (NTNU)
  Prosjektdeltager
 • Stian Antonsen
  Prosjektdeltager
 • Tor Erik Evjemo (SINTEF)
  Prosjektdeltager
Periode
01.06.2018 - 29.03.2021
Avdeling
Studio Apertura

Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø

Prosjektet var en følgestudie av samlokaliseringen av nødmeldingssentraler i Bodø (SAMLOK NORD). Hovedformålet var å forstå hva det å være samlokalisert innebærer for arbeidsutførelsen på sentralene, i oppdragsløsning som involverer flere sentraler, og i løsningen av oppgaver som ligger internt i egen etat. Analysene fokuserte særlig på hvordan samlokaliseringen påvirket uformelle organisatoriske egenskaper med betydning for oppdragsløsningen. Studien viste at samlokaliseringen ga en rekke positive effekter på samarbeidet mellom sentralene. Det var få eller ingen funn som pekte i retning av at samlokaliseringen medførte vesentlige svekkelser av det etatsinterne operasjonelle arbeidet.

Hovedkonklusjonen fra prosjektet var at samlokaliseringen bidro til å skape endringer i små ting som kan utgjøre en stor forskjell – endringer i den daglige samhandlingen som skaper mønstre som kan utgjøre essensielle samvirkestrukturer i oppdragsløsningen. Samlokalisering innebar endringer i de fysiske og strukturelle rammebetingelsene for nødmeldingssentralene, men de viktigste effektene var endringer som skjedde i den uformelle siden av organisering: kultur, relasjoner og nettverk. Samlokaliseringen bidro til en generell profesjonalisering av operatørrollen og en gjennomgående læringskultur i sentralene. Den bidro til en lavere terskel for relasjonsbygging, erfaringsutveksling og problemløsning på tvers av sentralene. Prosjektet gikk i dybden på disse erfaringene, og diskuterte de kontekstuelle forutsetningene for effektene. Mange av effektene er enklere å oppnå når man sitter i samme bygg, men kan også i noen grad oppnås uten samlokalisering.

Prosjektet ga også mer generelle lærdommer om samvirke på tvers av sektorgrenser. Tverrsektorielt samvirke har blitt beskrevet som et gjenstridig problem, hvor det er vanskelig å finne strukturelle løsninger som legger til rette for at ressurser skal finne hverandre når de trengs. Funnene fra dette prosjektet indikerer at man på beredskapsfeltet kan finne mange av de beste løsningene på tverretatlige samvirkeutfordringer ved å angripe dem nedenifra og opp, i stedet for ovenfra og ned. Ved å ta utgangspunkt i konkrete samvirkeutfordringer og spesifikke samvirkebehov, og involvere de som arbeider med utfordringene i det daglige i løsningen av dem, vil man kunne bygge kulturer for samvirke.