Funksjons-
hemming

Funksjonshemming oppstår i et samspill mellom individer og de sosiale og fysiske omgivelsene, noe som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne møter betydelige ekstra utfordringer i vårt samfunn. Vi forsker på ulike samfunnsfaglige aspekter ved funksjonshemming, og hvordan vi som samfunn møter utfordringene. Vi forsker blant annet på levekår, oppvekst og erfaringer i møtet med offentlige instanser. Inkludering er et sentralt stikkord, og vi forsker på hvordan funksjonshemmede inkluderes i arbeidslivet, i barnehagen og skolen, i høyere utdanning og som innbyggere i storsamfunnet.


Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet funksjonshemming er:

– Hvordan opplever familier med funksjonshemmede barn møtet med hjelpeapparatet?

– Hva skal til for å sikre funksjonshemmede bedre tilknytning til arbeidslivet?

Se prosjekter