Avsluttet prosjekt

Helsestatus blant foreldre til funksjonshemmede barn

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet/ Steinkjer kommune
Periode
01.01.2000 - 01.01.2002
​Prosjektet har som hensikt å gi et bilde av helsestatus blant foreldre og søsken til barn med funksjonshemminger med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 2, og sammenligne denne gruppen foreldre med øvrige foreldre uten barn med funksjonsnedsettelser. En slik oversiktstudie over helsestatus vil gi informasjon om helsetilstand registrert gjennom HUNT 2, men også sykefravær og trygdeytelse som er registrert i forløpsdatabasen FD-Trygd. Oversiktstudien vil basere seg på om foreldre og søsken til barn med funksjonshemminger skiller seg fra andre på ulike variabler, samt å undersøke om bakgrunnsvariabler som kjønn og type funksjonshemming har innvirkning på foreldres og søskens helse. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet og Steinkjer Kommune og prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning AS, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Partnere: HUNT/HINT