Pågående prosjekt

Funksjonshemming - forståelse, politikk og hverdagsliv

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.01.2000 -
​Prosjektet er et paraplyprosjekt over ulike aktiviteter der ambisjonen samlet sett er å bidra med analyser av likestilling og deltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne, samt betingelser for dette. Prosjektet består av en del som fokuserer på politikkutforming, og en del med vekt på hverdagsliv og levekår. Hver av delene består av flere delprosjekt: - Politikkutforming: Anti-diskriminering i Europa; transnasjonale formasjoner i politikken mot funksjonshemming. Prosjektet analyserer de senere års utvikling av politikken om funksjonshemming, med vekt på framveksten av nye juridiske virkemidler og såkalt reguleringspolitikk. Denne utviklingen er i betydelig grad felles i hele Europa, og analysene ser på så vel særnorske trekk som den framvoksende Europeiseringen. Begrepet funksjonshemming ser på begrepsutviklingen på feltet, med særlig vekt på hvordan denne nedfelles (eller ikke nedfelles) i ulike ordninger. Et spørsmål er om en vil se endringer i begrepsinnhold sammen med framveksten av de nye juridiske virkemidlene, som antidiskrimineringslovgivning. - Hverdagsliv og levekår: Oppvekst med funksjonshemming er et prosjekt som følger barn født i 1993-95 gjennom oppveksten, samt deres familier. Det er fokus på barnehage/skole, inkludering, møter med hjelpeapparatet, foreldres samliv og yrkesdeltakelse med mer. Funksjonshemming og høyere utdanning er en kvalitativ studie av erfaringene til studenter som går på universitet og høyskole. Det legges vekt på studieerfaringer, men også hvordan en får hverdagen som helhet til å gå opp. Funksjonshemmetes levekår er en stor nasjonal survey om levekår der forskergruppen samarbeider med NOVA, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå samlet inn data i 2007.