Avsluttet prosjekt

Digitale utfordringer: Deltakelse og funksjonshemming i informasjonssamfunnet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2004 - 01.01.2005
Utgangspunktet er de muligheter, men også problemer, som ny teknologi kan medføre for deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Farene ligger i at det reises nye barrierer for deltakelse, mens mulighetene handler om at riktig bruk av teknologien kan fungere til å bryte ned barrierer gamle barrierer. Prosjektet består av tre delprosjekt. I det ene delprosjektet sammenligner en hvordan politikken for universell design av IKT utformes i Norge sammenlignet med et utvalg andre land. Prosjektet har medarbeidere i USA og Irland (EU), og rapportører i flere andre land. Et annet delprosjekt handler om hvordan ungdom med nedsatt funksjonsevne tar i bruk nye teknologi, særlig PC og mobiltelefon, og om de klarer å ta teknologien i bruk på en måte som øker deres deltakelse blant jevnaldrende. Det siste prosjektet er av teknologisk art og handler om utvikling av systemer for talegjenkjenning, særlig med tanke på bruk av IKT teknologi for svaksynte. Dette delprosjektet er et samarbeid med Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU.