Arbeidsinkludering av unge i risikosonen for marginalisering i Norge: Overganger, bakkebyråkrati og interorganisatorisk samarbeid

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norsk forskningsråd
Periode
01.07.2023 - 01.07.2027
Prosjektets økonomiske ramme
kr 12 000 000,-

Personer med funksjonshemming opplever mange utfordringer i forhold til arbeidsinkludering og for å finne meningsfylt arbeid. Selv om dette er tilfellet over hele verdenen, er ulikhetene i det norske arbeidssystemet overraskende gitt den omfattende støtten som er tilgjengelig. De nordiske landene har også vært tidlig ute med inkludering av funksjonshemmende. Til tross for et relativt sterkt norsk velferdssystem, er det mulig at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får hensiktsmessig støtte til å forfølge aktiv arbeidsdeltagelse, men snarere blir loset inn på midlertidige eller permanente velferdsstønader.

Sosiale, økonomiske, individuelle og kollektive fordeler som kommer av meningsfylt arbeid er godt dokumentert. Det er imidlertid nødvendig med ytterligere forskning for å øke kunnskap om barrierer og tilretteleggere for vellykkede overganger og veier for unge mennesker med redusert arbeidsevne i risiko for arbeidsekskludering. Dette kan bidra til å styrke policy og praksistiltak. Denne studien vil utdype relasjonene mellom ansatte i NAV og brukere. Det tas hensyn til at frontlinjearbeidere ofte tar beslutninger i en kontekst med begrensede ressurser og noen ganger motstridende mål på den ene siden, mens tjenestebrukere med funksjonshemming ofte har komplekse liv.

Denne studien vil forske på erfaringene og situasjonene til tjenestebrukere med funksjonshemming og saksbehandlere i NAV med utgangspunkt i intervjuer, observasjoner, fokusgrupper og dialogkonferanser. Ledende internasjonale forskere på arbeidsinkluderingsfeltet for personer med funksjonshemming vil også bidra med å kontekstualisere disse funnene ytterligere gjennom policy og praksisrefleksjoner.