Vil bidra til bedre inkludering i arbeidslivet - får 12 millioner

- Det store målet er å bidra til inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, sier prosjektleder Stian Thoresen.

NTNU Samfunnsforsknings Stian Thoresen er prosjektleder for studien, som nylig fikk innvilget midler fra Forskningsrådet. I tillegg er også fire andre forskere ved NTNU Samfunnsforskning og forskere ved NTNU og Oslomet samt universitetet i Sydney med på studien.

Oppstart kan bli i første halvdel av 2023.

Totalt er 13 forskningsprosjekter innen arbeids-, velferds- og utdanningsforskning tildelt støtte av Forskningsrådet. Flere av prosjektene skal se på årsaker til at for mange blir stående utenfor utdanning og arbeidsliv.

Du kan lese en egen pressemelding om tildelingene på Forskningsrådets egne nettsider her.

Norge med høy andel uføretrygdede

- Det store overordnede målet er at vi ønsker å bidra til inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, sier Stian Thoresen.

Norge har en svært høy andel uføretrygdede, sammenlignet med sammenlignbare land i OECD-samarbeidet, både fordi vi tar vare på som ikke klarer å delta i arbeidslivet, men også fordi vi ifølge Thoresen henger litt etter på sysselsetting av folk med funksjonshemminger.

Vi skal også se på hvordan NAV bruker skjønnsbegrepet i uføretildelingssaker, i en annen studie, som nylig er omtalt på nettsiden vår.

- Folk med funksjonshemminger er underrepresentert i arbeidslivet, for å si det forsiktig. Det er et paradoks at Norge scorer så dårlig her. Vi har et godt velferdssystem og vi var tidlig ute med å gjøre arbeidslivet tilgjengelig for denne gruppen. Nå har det stoppet litt opp, og vi må forvente at systemet klarer å fange opp utsatte grupper bedre, sier Stian Thoresen.

Skal se på hvor og hvorfor det svikter

I studien skal forskerne følge både brukere og NAV-ansatte over tid. Mens den omtalte studien omtalt i forrige avsnitt skal intervjue NAV-ansatte, skal denne studien ha et større brukerperspektiv.

- Hvor svikter det, når såpass få med funksjonsnedsettelser deltar i arbeidslivet? Dette er folk som kunne stått i jobb, så dette skal vi prøve å finne ut av, sier Stian Thoresen.

NTNU Samfunnsforskning leder forskningen. Med på laget er forskere fra Institutt for sosialt arbeid og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU og forskere fra Oslomet, SINTEF og universitetet i Sydney.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere