Avsluttet prosjekt

Kunnskap om geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.08.2017 - 01.12.2017

​NTNU Samfunnsforskning skal på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomføre prosjektet "Kunnskap om geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse". Bakgrunnen for oppdraget er at en vet at levekåren i Norge blant annet varierer med geografi eller hvor i landet en bor, men det foreligger lite kunnskap eller dokumentasjon om hvordan levekår blant personer med funksjonsnedsettelser varierer med bosted.

Formålet med oppdraget er derfor å utvikle ny kunnskap om hvordan levekårene for personer med funksjonsnedsettelser varierer geografisk. I prosjektet vil eksisterende litteratur og forskning på området sammenstilles for å gi en kunnskapsstatus om geografiske levekårsforskjeller for gruppen. Videre vil reanalyser av data fra aktuelle levekårsundersøkelser undersøke om man kan spore forskjeller i levekår for funksjonshemmede avhengig av bosted i Norge.