Geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse : Et kunnskapsgrunnlag

Bakgrunnen for denne studien har vært at vi vet lite om i hvor stor grad funksjonshemmedes levekår varierer med bosted i Norge. Med dette som utgangspunkt har formålet med denne rapporten vært å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om geografiske levekårsvariasjoner for personer med funksjonsnedsettelse.

Rapporten bygger på en studie som har blitt gjennomført todelt, og hvor en del har vært en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur relevant for temaet geografisk levekårsvariasjon for personer med funksjonsnedsettelse. Del to av studien har vært å utføre en reanalyse av eksisterende levekårsdata med mål om å undersøke sammenhengen mellom levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og geografisk tilhørighet.​