Avsluttet prosjekt

Levekårene til personer med ulike former for funksjonshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
21.02.2014 - 28.02.2015
​Studier av levekår er en tradisjon som går tilbake til begynnelsen av 1970-årene i Norge. I denne tradisjonen var det nær sagt ingen oppmerksomhet om funksjonshemmete fram til begynnelsen av 1990-åra. Funksjonshemming ble sett som helse snarere enn i termer av sosial ulikhet. Etter midten av 1990-tallet fins betydelig mer. Samtidig er det slik at funksjonshemmete er en svært heterogen gruppe, og gjennomsnittsresultat for gruppa kan skjule store levekårsproblemer i enkeltgrupper. For eksempel viser gjennomsnittstall få problemer med tilgjengelighet til offentlig transport, mens studier av bevegelseshemmete viser store vansker. Andelen sysselsatte varierer også enormt ut fra grad og type funksjonsnedsettelse. Formålet for denne studien er å samle eksisterende forskning om levekårene for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Det kan handle om både type, grad og hvor gammel en var da en ervervet funksjonsnedsettelsen. Det er også et mål å undersøke sosiale forskjeller og om noen grupper blir hengende etter i utviklingen. Prosjektet skal munne ut i en oppsummering av eksisterende kunnskap, men også anbefalinger for hvordan en kan bygge opp et system for dokumentasjon av levekårene til funksjonshemmete på en måte som tar høyde for den store heterogeniteten. Studien er bygd på en gjennomgang av eksisterende forskning, samt gjennomgang av ulike eksisterende datakilder for å vurdere om de kan brukes bedre (eventuelt etter justeringer) i et system for dokumentasjons av funksjonshemmetes levekår.