Avsluttet prosjekt

Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utlendingsdirektoratet
Periode
03.01.2012 - 03.01.2013
​Barn og unge som bor på asylmottak er i en sårbar situasjon. Når de i tillegg har en funksjonsnedsettelse, blir de dobbelt sårbare. Dette prosjektet har som siktemål å få mer kunnskap om denne gruppa – både omfang, problemkompleks og hvordan utfordringene blir håndtert på asylmottaket og i det offentlige hjelpeapparatet. Mange asylsøkere blir boende lenge i mottak. For grupper med spesielle utfordringer og behov, vil et langvarig mottaksopphold representere en ekstra belastning for både barn og voksne. Også for det lokale tjenesteapparatet kan dette skape nye utfordringer. En viktig målsetting med prosjektet er å få avdekket huller i systemet, men også få be om å få fram eksempler på god praksis.