Dobbelt sårbar - Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-263-8
Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Utlendingsdirektoratet og handler om funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Kunnskapen om denne gruppa er begrenset – både i Norge og i land det er vanlig å sammenligne oss med. Barn og unge med funksjonsnedsettelser i asylmottak er bare unntaksvis inkludert i utredninger, forskning og kunnskapsoversikter. Et hovedsiktemål med rapporten har derfor vært å bidra til å framskaffe kunnskap om hva som er de særlige utfordringer for denne dobbelt sårbare gruppa. Fokus i rapporten er rettet mot følgende fire områder: Kartlegging av forekomsten av funksjonshemning blant barn og unge bosatt i mottak.Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne ved mottakene, sett hen til krav om normalisering og en aktiv hverdag.Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne innenfor helsevesenet.Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne innenfor undervisningssektoren. Undersøkelsen har avdekket utfordringer på ulike nivå. På et overordnet nivå pekes det på utfordringer knyttet til juridiske rettigheter og økonomi, på det utøvende nivået pekes det på utfordringer knyttet til kompetanse og samarbeidet med det kommunale hjelpeapparatet, og i forhold til brukernivået understrekes det fra alle hold at hovedutfordringen for denne gruppa er selve mottakstilværelsen, som representerer en stor tilleggsbelastning for personer som allerede befinner seg i en sårbar situasjon.