Avsluttet prosjekt

Funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet: en kunnskapsoversikt

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.03.2015 - 01.10.2015
Formålet for prosjektet er å gjøre opp status for norsk, nordisk og relevant internasjonal forskning om funksjonshemmetes tilknytning til arbeidslivet, og å presentere dette i et temahefte med den interesserte allmennheten som målgruppe. Prosjektet vil gi en sammenstilling av allerede foreliggende forskning, og vil ikke samle nye data. Det vil primært bygge på forskning om funksjonshemming og arbeid, men vil også trekke inn litteratur fra tilgrensende områder som forskning om uføretrygding, evalueringer av arbeidsmarkedstiltak og forskning om et inkluderende arbeidsliv. Temanotatet vil blant annet ta opp spørsmål som 1) hva er sysselsettingsraten sett i forhold til politiske mål og andre land? 2) Hva vet vi om utviklingen over tid – har de senere års fokus på feltet hatt noen effekt? 3) Funksjonshemmete er en svært heterogen gruppe, så vi vil se nærmere på hva en vet om forskjeller og likheter innenfor gruppa. 4) Sosialpolitisk er det et tungt argument at «det skal lønne seg å arbeide» og at trygdene ikke må være så gode at de ikke motiverer for arbeid. Vi vet at det kan være slik for folk på tampen av yrkeskarrieren, men vet vi egentlig noe særlig om de som er tidlig eller midt i voksenlivet? 5) Det fins en del studier av funksjonshemmetes erfaringer som arbeidssøkere, og også av arbeidsmarkedstiltak. Prosjektet vil oppsummere hva vi kan trekke ut av det. 6) Det er neppe mye forskning som kan kaste lys over den senere tids reformer (f eks NAV-reformen) og lovendringer (f eks diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), men spørsmålene drøftes i lys av erfaringer fra andre land.