It takes two to tango-Ryggmargsskaddes deltakelse og integrering i samfunnet

Bidragsytere
  • Annelie Leiulfsrud
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
HMN-NTNU
Periode
15.03.2010 - 31.12.2013
​Hovedformålet med prosjektet er å studere deltagelse og integrering i hverdagsliv og i arbeidsliv for personer med ryggmargsskade i Norge og i Sveits. Følgende spørsmål er sentrale i prosjektet: 1) Hvilke faktorer påvirker deltagelse for personer med ryggmargsskade? 2) Hva karakteriserer vellykket eller problematisk integrering i følge personer med ryggmargsskade? 3) Hvordan er deltagelse og integrering bland ryggmargsskadde koplet til arbeid i form av nasjonale ordninger og individuelle strategier i Norge og i Sveits?¨ Forskningsspørsmålene har sterk kopling til klinisk rehabilitering og integrering ryggmargsskadde, samt til videreutviklingen av WHO`s «Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse « (ICF). Studien bygger på både kvalitative intervjuer og på spørreskjemaundersøkelse, med fokus på levekår, arbeid og integrering. Prosjektet inngår i et tett samarbeid med europeiske forskere som arbeider med utvikling av ICF, den europeiske ryggmargsskadefederasjonen (ESCIF) og den norske Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS).