Helsetjenester og
psykisk helsearbeid

Kunnskap om psykisk helsearbeid og ulike tjenester er viktig for at befolkningen skal ha tilgang til best mulig hjelp når de har behov for det. Vi forsker på ulike sider ved psykisk helsearbeid med særlig vekt på kommunale tjenester. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er også tilknyttet instituttet, og har som oppgave å styrke psykisk helsearbeid for voksne. NAPHA samler, sprer og legger til rette for deling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet helsetjenester og psykisk helsearbeid er:
– Hvilke erfaringer har kommuner som har tatt i bruk tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» for innbyggerne sine?
– Hvordan kan vi fremme tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid for å yte god hjelp til personer med langvarige og sammensatte psykisk helse- og rusutfordringer?
– Hvordan kan bruk av tvang i psykisk helse- og rustjenester forebygges?

Se prosjekter