Avsluttet prosjekt

Diabetes- Samarbeid, forebygging og kompetanse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS
Periode
01.09.2011 - 31.01.2013
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet skal bidra til en bedre forståelse for hvilke aktører som må samhandle ved iverksetting av kommunale og regionale folkehelsetiltak rettet mot diabetes. I dette ligger også en forståelse for de roller, relasjoner og samhandlings-prosesser som må finnes. Denne forståelsen brukes ved iverksettelse av folkehelsetiltak og skal omsettes i en modell for organisering av folkehelsearbeid generelt. I tillegg skal denne forståelsen benyttes som grunnlag for presentasjonsmateriell til informasjons- og forankringsprosesser i administrativ og politisk ledelse samt i de ulike fagenhetene i kommunen. Prosjektet er et støtteprosjekt til prosjektet Diabetes Fosen som har fokus på forebygging av diabetes i Fosenregion​en. Gjennom deltakelse i arbeidsmøter og gjennomføring av enkelte intervju skal det utarbeides modeller for organisering og gjennomføring av folkehelsearbeid samt modeller for organisering og gjennomføring av samordnet regional kompetanseheving. Disse modellene skal generaliseres og presenteres som en veiledere beregnet for andre kommuner og andre regioner ved organisering av folkehelsearbeid. Som del av prosjektet skal Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin utvikle et nettbasert kurs innen diabetes beregnet for helsearbeidere. ​​