Pågående prosjekt

Kommunal forebygging av tvangsinnleggelser (KOMFORT)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Stiftelsen DAM
Periode
01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektets økonomiske ramme
kr 4 650 000,-

Både nasjonalt og internasjonalt er det et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i psykiske helsetjenester og tiltak for å bedre frivillige tjenestealternativer, som kan forebygge tvangsinnleggelser, etterlyses. Mange med psykiske helseutfordringer mottar kommunale helsetjenester, og som oftest er det fastleger eller legevakt som henviser til tvangsinnleggelser. På tross av kommunale helsetjenesters sentrale rolle har vi lite kunnskap om deres rolle i personers forløp mot slike innleggelser, men fagmiljøer og interesseorganisasjoner har påpekt mangler i tjenestetilbudet til personer før de blir så dårlige at de behandles med tvang.

Målsettingen med dette prosjektet er å få kunnskap om kommunale helsetjenesters rolle i forløp mot tvangsinnleggelser og hvilke tiltak/forbedringer som kan gjøres innenfor disse tjenestene for å redusere bruken av slike innleggelser. Gjennom kvalitative intervjuer og fokusgrupper skal vi i fire delstudier utforske ulike aktørers erfaringer. Kunnskapen fra dette prosjektet vil blant annet være relevant for å kunne målrette forbedringstiltak i kommunale helsetjenester med målsetning om å redusere bruken av tvangsinnleggelser.

Prosjektet er støttet av Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam.