Avsluttet prosjekt

Samordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge
Periode
01.03.2011 - 31.12.2011
Avdeling
Studio Apertura
​Målsettingen med dette forprosjektet har vært å avdekke sentrale utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene påFosen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge. Det ble gjennomført fokusgruppeintervju i 6 kommer påFosen. I tillegg ble det arrangert en søkekonferanse hvor resultatene av intervjurunden ble presentert og deltakerne selv fikk diskuteremulige satsningsområder og tiltakskjeder i samordningen av folkehelsearbeidet på Fosen. Videre er det også laget en plan for et størreFoU-prosjekt for mulig videreføring av prosjektet. ​