Avsluttet prosjekt

SPIS - Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU/Norges Forskningsråd
Periode
01.10.2012 - 31.12.2014
Avdeling
Studio Apertura

​SPIS prosjektet evaluerer Samhandlingsreformen.

Studio Apertura har prosjektlederansvar for arbeidspakke 2 i SPIS-prosjektet.

Fra oktober 2012 og ut 2014 deltar NTNU Samfunnsforskning sammen med Det medisinske fakultet ved NTNU, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Aalesund og Trøndelag FoU i evalueringen av samhandlingsreformen i helse-Norge. Fra Studio Apertura er Marit Schei Olsen og Hans Tilset involvert sammen med Tonje C. Osmundsen.

Professor Anders Grimsmo ved NTNU er prosjektleder for prosjektet i sin helhet, mens Osmundsen leder arbeidet ved NTNU Samfunnsforskning.

Hovedfokus i prosjektet er hvordan Samhandlingsreformen blir realisert og om det skjer i tråd med intensjonene. Samhandlingsreformen forutsetter at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er likeverdige partnere, og det er sterke føringer på at de skal etablere formelle kontrakter hvor likeverdighet er sentralt. Problemet er at de er preget av forskjellige kulturer som på ulikt vis legger grunnlag for store forskjeller i tillegg til at spesialisthelsetjenesten tradisjonelt har hatt definisjonsmakten . I ordet "spesialist" ligger en form for faglig autoritet. Mens spesialisthelsetjenesten er hierarkisk oppbygd og direkte underlagt Helsedepartementet , er kommunehelsetjenesten maksimalt desentralisert i små enheter med flat struktur. Samlet sett er de like store, men spesialisthelsetjenesten får mye større medieoppslag, større forskningsinnsats og mer oppmerksomhet fra sentrale myndigheter.

Forskerne vil bruke en tverrfaglig og multimetodisk tilnærming basert på dokumentanalyser, observasjoner, spørreskjema og intervjuer.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere FoU-miljøer, og sikrer dermed tilgang til variert og relevant kompetanse.

Grimsmos prosjekt samarbeider også med de to andre prosjektene i evalueringen, som er mer kvantitativt orientert. Målet er at de tre prosjektene sammen skal dekke de mest sentrale delene av evalueringen.

Tre arbeidspakker

Prosjektet består av tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1 er en studie og analyse av samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetakene og kommunene. Hva beskriver avtalene og hvilke erfaringer har partene med prosessen? Disse resultatene vil foreligge først, og danne rammen for prosjektet videre.

I arbeidspakke 2 blir det sett på utviklingen av samhandling der henholdsvis helseforetak eller kommuner har initiativet i utviklingen av samarbeidet. Forskernes hypotese er at helseforetak og kommuner vil prioritere og tenke ulikt om hvordan samhandlingen bør organiseres.

I arbeidspakke 3 vil forskerne gå nærmere inn på hvordan kommunene samarbeider seg imellom om eventuell fordeling av roller og oppgaver. Et viktig aspekt her er også hvordan pasientrettighetene blir ivaretatt i et samarbeid mellom kommunene.