Satsingsområde: Samfunnssikkerhet

NTNU Samfunnsforskning har de siste årene styrket sin nasjonale og internasjonale rolle innen forskning på samfunnssikkerhet. Vi etablerte Senter for forskning på trygghet og sikkerhet i samfunnet (SFTS) 1. januar 2022. Senteret ledes av forsker Stian Antonsen.

Forskningen som er tilknyttet senteret er finansiert blant annet av Forskningsrådet, EU, offentlige virksomheter og norske kommuner. Vi vil gjerne høre fra deg hvis du er nysgjerrig på hva vi jobber med.

Trygge og sikre samfunn

En viktig grunn til at små og store samfunn eksisterer, er at de er en kilde til trygghet og sikkerhet – vi står sterkere sammen, enn vi gjør alene. I dagens samfunn ivaretar staten mange funksjoner som bidrar til trygghet og sikkerhet. Samtidig har innbyggerne i et samfunn viktige bidrag i å skape et trygt og sikkert samfunn, gjennom å være en kilde til resiliens både før, under og etter kriser. Dette gjør spørsmål om samhørighet og samfunnssikkerhet til viktige forskningsområder, og områder som må ses i sammenheng.

Et trygt og sikkert samfunn er ikke bare et samfunn med god sikring av kritisk infrastruktur og grunnleggende nasjonale funksjoner. Det er også et samfunn hvor man evner å skape gode rammebetingelser til å forebygge sosial ulikhet, utenforskap og psykisk uhelse.

I NTNU Samfunnsforskning har vi spissede forskningsmiljøer innenfor samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur, mangfold og integrering, psykisk helse og samfunnsøkonomi. Vi mener tiden er overmoden for å se disse fagfeltene i sammenheng og skape et bredere kunnskapsgrunnlag for utviklingen av trygge og sikre samfunn.

«En viktig grunn til at små og store samfunn eksisterer, er at de er en kilde til trygghet og sikkerhet – vi står sterkere sammen, enn vi gjør alene»

Ta kontakt med leder i Senter for forskning på trygghet og sikkerhet i samfunnet:

Figur: NTNU Samfunnsforsknings bidrag til kunnskapsgrunnlaget for et trygt og sikkert samfunn

Hvem er vi i denne sammenhengen?

Studio Apertura forsker på de organisatoriske sidene ved samfunnssikkerhet og beredskap. Spørsmål om samordning mellom de formelle og uformelle aktørene som er involvert i forebygging og håndtering av kriser er en viktig del av dette, i tillegg til evnen til å lære av hendelser.

Mangfold og inkludering har forebygging av utenforskap som sin sentrale misjon. Dette handler om å forstå prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, og gjennom det være en sterk bidragsyter på problemstillinger som har med samhørighet å gjøre.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har bred erfaring i å identifisere årsakssammenhenger eller predikere effekten av politikk og tiltak. Denne erfaringen kan blant annet anvendes for å bygge kunnskap om effekten av offentlig virkemiddelbruk, som reguleringer og tilsyn, i utviklingen av trygge og sikre samfunn..

CIRIS har erfaring og domenekunnskap som anvendes til å analysere hvordan vi som samfunn kan håndtere vår avhengighet av rombasert infrastruktur som for eksempel GPS. CIRIS har sterk domenekompetanse om romsektoren og har operativ erfaring med kontrollfunksjoner av bemannede romfartsoperasjoner.

Psykisk helsearbeid retter seg blant annet mot forskningstemaer relatert til personer med langvarige og sammensatte psykiske helse- og rusutfordringer og knyttet til samhandling og organisering av tjenestene.

Slik er senteret organisert

Senteret er forankret og utvikles som del av NTNU Samfunnsforsknings strategiplan 2022-2026. Senteret er ingen avdeling i instituttet, men fungerer som overbygning for å styrke faglig samspill- og koordinering på tvers av avdelingene innen forskningsfeltet. Organiseringen støtter opp under avdelingenes spisskompetanser som fortsatt skal rendyrkes, men som vil kunne bidra til tverrfaglig forståelse og kunnskapsutvikling i forskningsfeltet samt identifisering av nye viktige forskningsoppgaver og forskningsspørsmål.

Senteret ledes av forsker 1 Stian Antonsen, Studio Apertura. Senteret har en kjernegruppe bestående av én forsker fra hver av avdelingene i tillegg til senterleder. Kjernegruppens ansvar er å bygge felles kunnskapsgrunnlag og utvikle den faglige plattformen i senteret. I tillegg vil kjernegruppen arbeide for å sikre involvering og forankring fra de ulike avdelingene i utvikling av forskningsfeltet. Senteret involverer videre nøkkelforskere fra de ulike avdelingene som har kompetanse innenfor sine spesialområder som relateres til forskning på trygghet og sikkerhet i samfunnet.

Senteret har en styringsgruppe som består av administrerende direktør og forskningssjefene i instituttet. Det er besluttet å etablere et eksternt brukerråd til senteret med nasjonal og regional representasjon fra ulike interessenter og brukere av forskningen. Dette omfatter myndighetsaktører, offentlig og privat sektor samt sivilsamfunn.

Nøkkelpersoner

Her omtales senteret i vår egen podkast og i en videoproduksjon:

Vi tar med oss det vi har lært av NTNU Samfunnsforskning i arbeidet med beredskap og sikkerhet

Tone Merethe Aasen, prosjektleder Trondheim kommune

Relaterte prosjekter: