Ole Henning Nyhus

Ole Henning Nyhus er samfunnsøkonom og forsker 1 ved Senter for økonomisk forskning (SØF), hvor han har arbeidet siden 2008. I SØF har han arbeidet mye om tematikk som knytter seg til offentlig økonomi, utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi og konjunkturovervåking. Han har betydelig prosjektledererfaring, blant annet gjennom å ha ledet arbeidet med konjunkturovervåking på oppdrag for Norges Bank siden 2013.

Knyttet til utdannings- og arbeidsmarkedsøkonomi har Nyhus arbeidet mye med eksempelvis frafall i videregående opplæring, kvalitet i høyere utdanning, samt vært sentral i gjennomføringen av to store randomiserte kontrollerte skoleeksperiment (RCT). Erfaringer knyttet til offentlig økonomi omhandler i særlig grad arbeid med kommunale utgifter og inntekter, ulike skatter, tjenesteproduksjon og -kvalitet og finansierings- og inntektssystem.

Nyhus har de seneste årene publisert en rekke artikler i både nasjonale og internasjonale journaler. Høsten 2017 ble han eksternt medlem av Forskningsprogrammet Concept sin forskningsgruppe, som har sin viktigste oppgave i å utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.

Publikasjoner