Avsluttet prosjekt

Indikatorer for kvalitet i høyere utdanning

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Periode
01.08.2014 - 31.12.2021

​Kunnskap om kvalitet i høyere utdanning er viktig for å sikre tillit til utdanningssystemet og stimulere til kvalitetsutvikling. Studenter har trolig ufullstendig informasjon om kvalitet på ulike studieprogrammer og læresteder og tilgang på objektive og informative indikatorer om kvalitet vil derfor kunne gi en bedre søkeadferd og fordeling av studenter mellom læresteder og studieprogrammer. Også andre aktører har interesse av informasjon om kvalitet og læringsutbytte i høyere utdanning, ikke minst arbeidsgivere, politiske myndigheter og institusjonene selv. Studenter og andre samfunnsaktørers atferd vil derfor ytterligere stimulere institusjonene til å arbeide for forbedret utdanningskvalitet.

Utgangspunktet i dette prosjektet er universitetenes målsetting om å tilby høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet. Vår operasjonalisering av denne målsettingen er at kvalitetsindikatorer bør avspeile studieprogrammers og læresteders evne til å levere kandidater av høy kvalitet til arbeidslivet. Det økonomiske perspektivet tilsier at verdsettingen av kunnskapen i form av sysselsetting og høy lønn i arbeidsmarkedet er det sentrale kvantitative målet på kvaliteten på utdanningen, og at dermed også høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er relevant. Denne tilnærmingen knytter kvalitetsforskjeller mellom to læresteder som tilbyr samme utdanningsprogram til forskjellen i inntekt mellom ellers like studenter som gjennomfører studieløpet sitt på de to lærestedene.

Prosjektet er dermed en registerbasert studie som tar utgangspunkt i både databasen til Felles Studentsystem (FS), samt individstatistikk fra utdanningsdatabasen (NUDB) og sysselsettings/arbeidsmarkedsstatistikk fra ulike offentlige registre (A-ordningen og registerbasert sysselsetting) mm.​

​​