Tett på – nye arbeidsmåter og samspill mellom skole, barnehage og PPT - Delrapport 1 fra et modellutprøvingsprosjekt i tre kommuner

Bidragsytere
Publiseringsår
2024
ISBN
ISBN 978-82-7570-737-4 (web)
Prosjekt
PPT - TETT PÅ

Delrapport 1 fra et modellutprøvingsprosjekt i tre kommuner

«Tett på-prosjektet» er en del av utprøvingen Piloter for inkluderende praksis i skole og barnehage, del 2. Dette er første delrapport for forskningsdelen av prosjektet.

I prosjektet samarbeider forskere fra NTNU Samfunnsforskning og Nordisk institutt forstudier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Denne rapporten er den første forskningsrapporten i pilotutprøvingsprosjektet PPTTett på. Tett på ble startet opp med finansiering av midler fra Utdanningsdirektoratet,
i en oppfølging av Meld.st. 6 (2019-2020). Her ble det konkretisert at man skulle starte opp konkrete prosjekter for å se på ulike måter å organisere det spesialpedagogiske arbeidet på i barnehager og skoler. I rapporten presenterer vi piloten i stor bredde— hvordan den er utviklet, hva den bygger på, og status for
pilotutprøvingen så langt. De overordnede problemstillingene for rapporten er hva som kjennetegner den spesialpedagogiske organiseringen i kommunene som deltar,
om vi ser noen utvikling i arbeidet i kommunene som deltar, hva som er status for barnas faglige, sosiale og psykiske inkludering i deltagerkommunene, hvordan
Tett på-modellen endrer organisasjonene, og hvordan organisasjonene endrer Tett på-modellen. I tillegg bruker vi kunnskapen om barnas faglige, sosiale og psykiske
inkludering i de tre kommunene for å peke på områder for utviklingen og det videre arbeidet i de tre kommunene.

Mye av vektleggingen i rapporten ligger dermed på organisatoriske forhold. Tett på-piloten er et tilsvar på det som flere vil vise til som en kritikk av det
spesialpedagogiske systemet, særlig når det gjelder barn med diffuse ressurs- og hjelpebehov. Samtidig er det viktig å understreke at det er et åpent og empirisk
spørsmål om tettere organisering alene er svaret på hvordan vi som samfunn kan motvirke sosial ulikhet og sosialt utenforskap for barn og unge. Tett på-piloten ser på organisering som en nøkkel for å kunne forstå organisatorisk treghet og motstand, men også som et verktøy i kartlegging og analyse av mekanismer som kan bidra til
endring i forståelse og praksis knyttet til inkluderende opplæring. En grunnplanke i prosjektet er barns medvirkning og opplevelse av inkludering.

Tett på-modellen beskrives gjennom en rekke verdier, mål, arbeidsmåter og forutsetninger, som ble skriftliggjort etter utviklingsfasen (fase 1) av prosjektet (se
vedlegg 1). De tre analysekapitlene i rapporten tar for seg 1) elevenes faglige, sosiale og psykiske inkludering, 2) utviklingen i det spesialpedagogiske arbeidet sett i lys
av kommunale styringsdata omkring saksgangen i spesialpedagogisk støtte, og 3) organisatoriske hemmere og fremmere i kommunenes arbeid. Analysene bygger på data fra intervjuer, spørreskjema og offentlig statistikk.