Nr. 1/21: Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-639-1 / ISSN: 1892-7661

​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer spesialundervisning og pedagogisk-psykologiske tjenester for elever i friskoler. Her fastsettes det at det er hjemkommunen eller hjemfylket som skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger og fattet vedtak om spesialundervisning, samt at (fylkes)kommunen skal dekke aktuelle utgifter. På samme måte vil også utgiftene til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, samt skysskostnader dekkes av aktuell hjemkommune.

Målet med denne rapporten er å kartlegge kommunesektorens kostnader for elever i friskoler, samt å vurdere hvor godt trekkordningen reflekterer kommunesektorens faktiske kostnader knyttet til disse elevene. Videre er det også gjort vurderinger av mulige andre modeller eller om det bør innføres justeringer av dagens finansieringsmodell. ​