Nr. 2/23: Formuesskatt og verdsettelsesmetoden for næringseiendom

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
978-82-7570-716-9

Senter for økonomisk forskning har analysert metoden skattemyndighetene benytter til å verdsette næringseiendommer for utskriving av formuesskatt. Oppdragsgiver har vært Finansdepartementet.

For å få beregnet en formuesverdi for næringseiendommer som ikke er eid av børsnoterte foretak, baserer skattemyndighetene seg i dag på en nåverdibetraktning av faktiske eller hypotetiske leieinntekter. For utleide næringseiendommer baseres verdifastsettelsen seg på en nåverdibetraktning av faktiske leieinntekter fratrukket en eierkostnad. For næringseiendom som ikke er utleid, benyttes en sjablongmessig vurdering knyttet til eiendommenes kjennetegn, bransje og geografiske tilhørighet. Aktuelle sjablongverdier er beregnet på bakgrunn av tidligere års rapportert leieinntekt for de utleide næringseiendommene og representerer slik sett hypotetiske leieinntekter.

Denne studien sammenligner de to modellenes beregnede formuesverdier med observerte markedsverdier. Observerte markedsverdier er knyttet til et utvalg avhendede eiendommer med omsetningsverdi tinglyst i grunnboken. Vi finner at en overvekt av eiendommene i analyseutvalget får beregnet en skattemessig formuesverdi som er høyere enn observert markedsverdi. Avviket varierer noe med eiendommers kjennetegn og beregnes generelt sett til å være størst for de eiendommene som får en skattemessig verdi basert på hypotetiske leieinntekter (sjablongsatser).