Nr. 7/22: Barn med særskilte behov: Statistikk og analyser fra Oslo kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-711-4

Rapport 07/22- Barn med særskilte behov: Statistikk og analyser fra Oslo kommune omhandler fremstilling og analyse av barnehagestatistikk i bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Prosjektet fokuserer særlig på barn med særskilte behov, utvikling over tid, forskjeller mellom bydeler og forskjeller fra resten av Oslo. Rapporten inneholder en litteraturgjennomgang og statistiske analyser av tall fra KOSTRA og BASIL. Det er også gjennomført intervjuer av nøkkelpersoner i bydelene hvor tema har vært organisering av spesialpedagogiske ressurser og finansiering av disse.