Nr. 5/20: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2017-2018

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-624-7 / ISSN:1892-7661

Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De oppdaterte beregningene er basert på data for 2017-2018. Et sammendrag av denne rapporten er publisert som kapittel 9 i Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) sin rapport fra november 2019.